QLTT địa phương

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung Ương 8 khoá XII của Đảng

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung Ương 8 khoá XII của Đảng.